ලබන මස සිට ජල ගාස්තුව වැඩි වෙයි

2024 ජනවාරි සිට ජල ගාස්තු 3% කින් ඉහළ දැමීමට සිදුවෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි. දැනට ක්‍රියත්මක 15% වැට් බද්ද 18% දක්වා ඉහළ දැමිම නිසා මේ ආකාරයෙන් ජල ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සිදුව ඇතිබව ජල සම්පාදන මණ්ඩළය පවසයි . සංශෝදිත නව වැට් බද්ද ජනවාරි මස සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත අතර වැට් බදු (සංශෝධන) …

ලබන මස සිට ජල ගාස්තුව වැඩි වෙයි Read More »