ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පාරු සේවය යළි ඇරඹේ.

ඉන්දියාවේ නාගපට්ටිනම් සහ යාපනයේ කන්කසන්තුරේ අතර මගී යාත්‍රා සේවාව පෙබරවාරි 15 වනදා ආරම්භ කරන බව වරාය, නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා පැවසීය. පෙබරවාරි 15 වැනි දින නැවත සේවා ආරම්භ කිරීමට ඉන්දීය රජය අවසර ලබා දී ඇති අතර, එම නිසා සේවාව ආරම්භ කිරීමේ මූලික වැඩසටහන් අවසන් කර ඇත. 2023 ඔක්තෝම්බර් 20 වන දින මෙම පාරු සේවයේ …

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පාරු සේවය යළි ඇරඹේ. Read More »