ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව ගිවිසුම් කඩලා.
නීති විරෝධී පිරවුම්හළ වසා දමන්නට අධිකරණය නියෝග කරයි.

බෙදුම්කරුවන් සමග අත්සන් කර ඇති ගිවිසුම් අමු අමුවේ උල්ලංගණය කරමින් ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව දේශපාලන උවමනාවන්මත ලබාදුන් බලපත්‍ර මත පිහිටවූ ඉන්ධන පිරවුම්හලක කටයුතු අත් හිටවීමට අභියාචනා අධිකරණය නියෝග කර ඇත. මෑතකදී අඹතලේ ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කරන ලද නව පිරවුම් හලක් නිසා තම ව්‍යාපාරයට අගතියක් වන බව ප්‍රකාශ කරමින් අංක 50 1/1, අඹතලේ, මුල්ලේරියාව නව නගරයේ පදිංචි …

ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව ගිවිසුම් කඩලා.
නීති විරෝධී පිරවුම්හළ වසා දමන්නට අධිකරණය නියෝග කරයි.
Read More »