කිරි අල ආනයනය ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

කිරි අල සහ එළවළු බෝග කිහිපයක් ආනයනය කර ඇතැයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධව වාර්තාවක් දෙන්නැයි කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කළේය. ලංකාවේ වැවෙන කිරි අල ඇතුළු බෝග කිහිපයක් විදේශ රටවලින් ආනයනය කර ඇතැයි ද මේ සඳහා ඩොලර් මිලියන 295ක් වැය කර ඇතැයි ද පාර්ලිමේන්තුවේදී කෙරුණු ප්‍රකාශයක් පදනම් කර ගනිමින් මෙම වාර්තාව …

කිරි අල ආනයනය ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි Read More »