රුසියාවේ ලූනා 25 සහ ඉන්දියාවේ චන්ද්‍රයාන් තරඟයට සඳ තරණයේ…

අගෝස්තු මස 11 වන දින රුසියාවේ වොස්ටෝච්නි අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් අභ්‍යාවකාශගත කෙරුණු ලූනා 25 යානය සඳේ කක්ෂයට සාර්ථකව ඇතුළු වී ඇති බව වාර්තා වේ. 1976 වසරෙන් පසු සඳේ කක්ෂයට ඇතුළු වූ පළමු රුසියානු යානය මෙය බවත්, රුසියාව මෙලෙස සඳ ගමනක යෙදී සිටින්නේ, ඉන්දියාව ද චන්ද්‍රයාන් 3 සඳ තරණ මෙහෙයුම යටතේ සඳේ දක්ෂිණ ධ්‍රැවය වෙත ළඟා වෙමින් …

රුසියාවේ ලූනා 25 සහ ඉන්දියාවේ චන්ද්‍රයාන් තරඟයට සඳ තරණයේ… Read More »