වේල්සයෙන් මධ්‍යතන යුගයට අයත් අභිරහස් සුසාන භූමියක් සොයා ගැනේ

පුරාවිද්‍යාඥයින් මවිත කරමින් වේල්සයෙන් දුර්ලභ මුල් මධ්‍යතන යුගයට අයත් සුසාන භූමියක් සොයාගෙන තිබේ. එය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 6 හෝ 7 වන සියවසට අයත් සුසාන භූමියක් බවත් එහි සොහොන් ගැබ් 70න් 18ක්ම මේ වනවිටත් කැණීම් කර අවසන් බවත් තවදුරටත් වාර්තා වේ. මේ තුළ තිබී හොඳින් සංරක්ෂණය කර ඇතැම් ඇටසැකිලි අසාමාන්‍ය අයුරින් තැන්පත් කර ඇති ආකාරය පුරාවිද්‍යාඥයින්ට දැකගත …

වේල්සයෙන් මධ්‍යතන යුගයට අයත් අභිරහස් සුසාන භූමියක් සොයා ගැනේ Read More »