ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

2023 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ කඩඉම් ලකුණු විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇත.

සිංහල මධ්‍ය වැඩිම කඩඉම් ලකුණු ප්‍රමාණය 154 ක් වන අතර, එය කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, නුවර සහ මාතලේ යන දිස්ත්‍රික් වලින් වාර්තා වෙයි. දෙමළ මාධ්‍ය උපරිම ලකුණු ප්‍රමනය 147 ක් වන අතර එම ප්‍රමාණයද කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, නුවර සහ මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්වලින් වාර්තාවේ.