ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය අනුව මනා පුහුණුවකින් යුතු ශ්‍රමිකයින් විදේශ ගතකිරීම සඳහා පුහුණු පාඨමාලාවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින්
ගෘහස්ථ ගෘහපාලන සහායිකා තනතුර සඳහා ප්‍රථමවරට විදෙස්ගත වන කාන්තාවන්ට ලබා දෙන පුහුණු පාඨමාලාවේ කාලය දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

එහිදී ,දින 15ක පුහුණු පාඨමාලාව NVQ 3 මට්ටම ද සහිතව දින 28ක් දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බවත් එය මෙම වසරේ පෙබරවාරි 1 දින සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව දින 25ක් න්‍යායික හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදෙන අතර, දින 3ක් ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම ඇගයීමේ කටයුතු සඳහා වෙන්කර ඇති බවත් මෙයට අමතරව 2023 වසරේ අප්‍රේල් 01 වනදා සිට ගෘහපාලන සහායිකා තනතුර සඳහා විදේශ ගතවන කාන්තාවන් කාර්යාංශ පුහුණුව සමග වෘත්තිය මට්ටමේ ඉහළ වටිනාකමකින් යුතුව NVQ 3 සහතිකය සහිතව විදේශ රැකියා සඳහා කාර්යාංශ ලියාපදිංචිය ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් විය යුතු වේ.

එමෙන්ම මේ වන විට කාර්යාංශ පුහුණුව ලබා ඇති කාන්තාවන් සඳහා සහ 2023 ජනවාරි 31 දින හෝ එදිනට පෙර පුහුණුව සම්පූර්ණ කර ඇති කාන්තාවන් සඳහා මෙම කොන්දේසිය අදාළ නොවන බව ද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කළේය.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *