පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම ගැන නව චක්‍රලේඛයක්

2025 වර්ෂය සඳහා පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක වන චක්‍රලේඛ උපදෙස් සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

සංශෝධිත චක්‍රලේඛ උපදෙස් පරිදි 2025 වර්ෂය සහ ඉන් ඉදිරි වර්ෂයන් සඳහා පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව අධ්‍යාපනයේ සම සාධාරණ ප්‍රවේශ අවස්ථා තහවුරු වන පරිදි, විනිවිදභාවයෙන් යුතුව සහ අක්‍රමිකතා අවම කිරීම සදහා පාසල්වල පළමු වන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම මෙම චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව සිදු කිරීමට නියමිතයි.

මෙම චක්‍රලේඛ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් නිකුත් කරනු ලබනවා.

පසුගිය වර්ෂයන්හි ලැබූ අත්දැකීම් මත පදනම්ව දැනට ක්‍රියාත්මක වන චක්‍රලේඛ උපදෙස් සංශෝධනය කිරීමටත්, එකී සංශෝධිත චක්‍රලේඛ උපදෙස් පරිදි පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙලෙස කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!