ඔබ සැමට යහපතක්ම වේවා!.......

අද ක්‍රි:ව: 2018 ක් වූ ජුලි මස 19 වන බ්‍ර‍හස්පතින්දා. අද ඉරු උදාව පෙරවරු 06.02 ට සිදු වන අතර - ඉරු බැසීම සිදු වන්නේ පස්වරු 06.31 ට යි.  සිත නැකැත අද පෙරවරු 07.57 ට උදාවෙයි.

අද බ්‍ර‍හස්පතින්දා දින රාහු කාලය දිවා කාලයට පස්වරු 01.32 සිට පස්වරු 03.02 දක්වා පවතින අතර රාත්‍රී කාලයට රාහු කාලය පසුදා අලුයම 02.01 සිට පසුදා අලුයම 03.31 දක්වා පවතී. අද මරු සිටින දිශාව දකුණු  දිශාව වන අතර සියලු කටයුතු සඳහා ශුභ දිශාව වනුයේ උතුරු දිශාවයි. අද දිනට ශුභ වර්ණය වන්නේ රන්වන් පැහැති වර්ණයයි.

ශුභ ගමන් යෑමටත් ශුභ කටයුතු ආරම්භ කිරීමටත් අද පෙරවරු 06.16 ටත් අද පෙරවරු 10.05 ටත් ඉතා බලගතු ශුභ මුහුර්තීන් දෙකක් පවතී.

එසේම ඔබේ සියලු ශුභ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉතාම ශුභ දායක “දිව්‍යයමය” ශුභ මුහුර්තියක් අද දින පෙරවරු 10.16 ට උදාවේ.

ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි...!