කොළඹ නගරයේ ඉහළින්ම  නැගී සිටින නෙළුම් කුළුණ අවට දුමෙන් වැසීගොස් තිබෙනවා.

මේ නිසා ගොඩක් දෙනා කලබල වෙලා ඇත්තේ නෙළුම් කුළුණෙහි ගින්නක් ඇතිවී ඇති බවටයි.

නමුත් නෙළුම් කුළුණ  අවට ඇතිවූ සුළු ගිනි ගැනීමක් හේතුවෙන් එයින් ඇති වු දුමාරයකින් නෙළුම් කුළුණ සම්පුර්ණයෙන්ම වැසී යාමක් පමණක් සිදු වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.