ෂෙහානි මෝස්තර නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට පය ගසන අලුත් නිරූපිකාවක්. ඇය විනෝදාංශය ලෙස මෝස්තර නිරූපණය තෝරාගෙන ඇත්තේ විවේක ඇති අවස්ථාවලදී මෝස්තර නිරූපණ කටයුතුවලට එක් වෙමිනි.

Photos - Kasun Chanaka/Creative Circle

Hair and Makeup- Rashini salwathura/Salon Glamour