මුදල් ඇමති ධුරය අතහැර විදේශ ඇමති ධුරය බාර ගැනීමට රවි කරුණානායක එකග වී ඇත්තේ කොන්දේසි කිහිපයක් මත යැයි  වාර්තා වේ. 

ඒ අනුව ශ‍්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය, ඇල්කඩුව වතු සමාගම, ලොතරැයි මණ්ඩල දෙක, මහපොල අරමුදල විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ ගැසට් කිරීමට වන එකගතාවය මත ඔහු විසින් විදේශ ඇමති ධුරය භාරගෙන තිබේ. 

මේ දක්වා එම විෂයන් විදේශ අමාත්‍යංශය යටතට ගැසට් කර නැති අතර ඉදිරියේදී එම ගැසට් කිරීම සිදුවනු ඇත.