එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ජංගම අලෙවි රථ යොදා ගනිමින් අත්‍යවශ්‍යය භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට කටයුතු කරන බව කර්මාන්ත හා  වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.

එම ජංගම අලෙවි රථ මහජනතාව වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන ස්ථානවල ස්ථානගත කිරීමට නියමිත අතර එමඟින් ජනතාවට අවශ්‍ය සියලු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවතියි.

මෙම ක්‍රියාවලිය තුළදී හිඟයකින් තොරව අත්යා වශ්යි භාණ්ඩ සහන මිලට මහජනතාවට ලබාදීමට හැකි වන බව ද කර්මාන්ත හා  වාණිජ කටයුතු අමාත්යාං ශය සදහන්  කළා.