කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු මේ වන විට අත්හිටුවා තිබේ.

කොළඹ ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරුව විසින් පෙර විනිශ්චිත බිඳවැටීම් තත්වයක් (Planned Failover) සැලසුම් සහගත ලෙස අත්හදා බැලීමේ අරමුණෙන් අද දින ආපදා ප්‍රතිසාධන පරිශ්‍රයෙහි සිට ස්වයංක්‍රීය ගනුදෙනුකරන පද්ධතිය (ATS, version 7) ක්‍රියාවට නංවනු ලැබීය.

මෙහිදී මුල් පරිශ්‍රයෙහි සිට ආපදා ප්‍රතිසාධන පරිශ්‍රය දක්වා වන මූලික සකස්කිරීම් සඳහා අද පෙ.ව 11.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා දළ වශයෙන් පැයක කාලසීමාවක් සඳහා වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු අත්හිටුවීමට කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පියවර ගෙන ඇත.